خانھ ھوشمند
گروه فنی مھندسی ام اند اچ
(BMS) طراح و تولید کننده سیستم ھای ھوشمند ساختمان
مسکونی - تجاری - اداری - فرھنگی
فهرست
مقدمه ............................................................................................................. 3
چیست؟ ................................................................................................. 9 BMS
13................................................................................... M&H سیستم هوشمند
16....... ............................................................. AutoLight روشنایی اتوماتیک
سیستم اعلام سرقت........................................................................................... 23
سیستم اعلام حریق............................................................................................ 27
سیستم اعلام نشت گاز..................................................................................... 30
شیر برقی گاز.................................................................................................... 31
سیستم کنترل تردد (کارتخوان و قفل برقی)........................................................ 34
سیستم تلفن کننده.............................................................................................. 37
توزیع فرمان در یک خانه هوشمند...................................................................... 40
ریموت کنترل.................................................................................................... 41
سیستم کنترل تلفنی............................................................................................. 42
سیستم فرمان تلفنی............................................................................................ 43
BMS
١
مانیتور لمسی..................................................................................................... 45
BMS
٢
مقدمه
اکنون که سالها از دست یابی بشر به تکنیک هاي اتوماسیون صنعتی
می گذرد و حتی قریب به سه دهه از ابتدایی ترین اشکال اتوماسیون در
ساختمان گذشته است، هنوز تعاریف صحیح و کاملی از هوشمندسازي
ارائه نشده است . و یا اینکه صرفاً به صورت تخصصی و از دیدگاه
کارشناسی به موضوع پرداخته شده و در زمینه توسعه این فرهنگ در
بین اقشار عمومی و علی الخصوص سازندگان ساختمان فعالیت چشمگیري صورت نگرفته است . لذا این شرکت
تصمیم دارد به موازات فعالیت تخصصی خود در زمینه طراحی و ابتکار سیستم ها و رشد و ارتقاء دانش فنی در
زمینه هوشمندسازي بناها، دستاوردهاي خود را به زبان عمومی و قابل فهم براي افراد غیر متخصص، ارائه داده و
در بالا بردن و هرچه غنی تر کردن فرهنگ سازي خدمات ایمنی، امنیتی و رفاهی ساختمان قدمی هر چند کوچک
بردارد. علاوه بر سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان، قطعاً یکی از پرتعدادترین گروههاي مخاطب این
شرکت، مجریان برق پروژه هاي ساختمانی هستند که طی چند سال گذشته از نظرات و دیدگاههاي عملیاتی آنها
بسیار بهره مند شده ایم. همچنین دانشجویانی که قصد تحقیق در این زمینه را دارند، پیوسته در تعامل سازنده با ما
همکاري نموده اند که ضمن تشکر از ایشان، صمیمانه از همه مخاطبان درخواست داریم تا ما را در ارائه هر چه
بهتر مطالب یاري نموده و از همراهیمان فروگزاري نفرمایند . شایان ذکر است در صورت ارائه تحقیقات مستند که
قابل استفاده سایرین باشد، مقالات شما بعنوان دوستان این شرکت و با نام خود شما در سایت قابل انتشار است.
در ادامه مطالب پس از پرداختن به خاستگاه اتوماسیون در ساختمان و علت ها و اهداف آن به بیان دو دیدگاه
خواهیم پرداخت و تفکیک آنها را به لحاظ Home Automation و BMS عمومی در هوشمندسازي یعنی
BMS
٣
فنی مورد بررسی قرار خواهیم داد . سپس به قابلیتهاي قابل دسترس در پروژهها به صورت عملی نگاه کرده و به
تشریح نحوه انجام کار و روش عملی ایجاد یک بستر مناسب در مرحله سیم کشی ساختمان براي نصب تجهیزات
هوشمندسازي پرداخته و تجربیاتی را که در سالهاي گذشته طی دهها پروژه بدست آورده ایم ، آنچنانکه درخور
مجال و مقام مطلب باشد بیان خواهیم کرد. امید است مقبول طبع شما خواننده محترم واقع شود.
خاستگاه اتوماسیون در ساختمان
چرا باید یک ساختمان از تکنولوژي برتري چون اتوماسیون برخوردار باشد و اصلاً اتوماسیون ساختمانی یعنی
چه؟! این دقیقاً مطلبی است که در این قسمت به کنکاش آن پرداختهایم. اتوماسیون به زبان ساده تر یعنی اتوماتیک
کردن عکس العمل ها نسبت به برخی از رویدادها . و با این تعریف حتی یک سیستم اعلام سرقت یا اعلام حریق
و .... هر یک، به تنهایی شٍمایی از اتوماسیون هستند . یعنی زمانی که در یک ساختمان حریقی در حال
شکل گیري است، بتوان با استفاده از تجهیزات خاص، از آن مطلع شد و نسبت به آن عکس العمل نشان داد .
اصلی ترین دلیل اینکه بعضی افراد در برخورد اول از این مسأله استقبال نمی کنند، عدم شناخت کامل ماهیت این
تکنیک است . این دسته با خود می اندیشند که اتوماسیون ساختمان یعنی کنترلی شدن همه تجهیزات و این یعنی
تنبلی! مثلاً یکی از دوستان خود من در اولین برخورد با این مسأله با لحن تمسخرآمیزي گفت: به چه درد
می خورد که بتوانم براي روشن کردن کولر، چراغ ها یا باز کردن درب واحد و یا حتی براي بستن شیر گاز از
ریموت کنترل استفاده کنم؟ هر وقت لازم باشد از جاي خود برخاسته و درب را باز می کنم و یا هر کار دیگر که
نیاز دارم را خودم انجام خواهم داد . من به سیستم هوشمند یا اتوماسیون نیازي ندارم ! دقیقاً مسأله همینجاست !
دانشمندان این رشته هرگز به این موضوعات به عنوان اهداف اتوماسیون نمی اندیشند و اساساً علل اصلی ارائه
BMS
۴
این تکنولوژي اینها نیست. بلکه ابتدا تجهیز ساختمان به پردازشگرهاي مورد نیاز جهت نیل به اهداف ایمنی و
امنیتی و بهینه سازي مصرف انرژي به عنوان اهداف پایه اتوماسیون در نظر گرفته شده است و سپس به ارائه
خدمات کنترلی شدن تجهیزات ولوکس کردن قابلیت ها بعنوان گزینه هاي کم هزینه که به راحتی قابل وصول
هستند و می توانند در ایجاد یک حس زیبا از زندگی در رفاه بیشتر نقش داشته باشند، نگاه شده است . افراد
بسیاري به دلیل اتصالی هاي برق و یا حوادث پس از وقوع زلزله دچار صدمات جسمی، جانی و مالی شده اند
که اتوماسیون در کاهش این صدمات نقش به سزایی دارد . در واقع خاستگاه اتوماسیون در ساختمان ، جلوگیري از
آسیب هایی است که انسان به دلیل مشکلاتی از قبیل مشغله ذهنی، کمبود فرصت و یا خطاهاي انسانی در طی
قرن ها نتوانسته با آن مقابله کند . همه ساله شمار بسیاري از خانه هاي همنوعان ما و یا خودمان دستخوش سرقت
و یا طعمه حریق شدهاند.
BMS
۵
یا در سطح پائین تر، باغچه هایی که در ساختمان ها صرفاً به دلیل مشکل عدم آبیاري مرتب از بین می روند،
چراغ ها و لامپهاي اضافی که به دلیل عدم توجه انسان همیشه روشن هستند، سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی
که به دلیل عدم پردازش صحیح، بی وقفه در حال اتلاف منابع با ارزش انرژي هستند و صدها مورد دیگر همه از
موضوعاتی می باشند که ما را براي داشتن یک خانه هوشمند ترغیب می کنند. آیا تا به حال براي خود شما پیش
نیامده که مثلاً پس از خروج از خانه شک کنید که آیا اجاق گاز را خاموش کردهاید یا خیر؟!
آیا تا به حال با این مورد برخورد نداشته اید که یکی از همسایگان آپارتمان، در منزل حضور نداشته و در داخل
خانه او یک ترکیدگی لوله و نشت آب باعث تخریب خانه او و همسایگانش شده باشد و چون آن همسایه در
مسافرت به سر میبرده هیچ راهی براي متوقف کردن این حادثه نداشته باشید؟!
حال تصور کنید اگر این خانه هوشمند بود، در هنگام خروج صاحبخانه از منزل آب و گاز را به طور خودکار
قطع می کرد و یا فرد مالک می توانست از همان شهري که به مسافرت رفته فقط با استفاده از تلفن و به راحتی
شیر اصلی آب واحد خود را ببندد . آیا اینها چشم اندازهاي مثبت و قانع کننده اي براي اتوماسیون یک خانه
نیست؟ به نظر شما با ارزشترین چیز در یک ساختمان کدام است؟
آیا چیزي با ارزش تر از جان ساکنان یک خانه وجود دارد؟ والدینی که به دلیل نشت گاز در خانه فرزند دلبند
خود را از دست داده اند، خانواده هایی که بر اثر عدم تجهیز ساختمان خود دچار زیان هاي جانی ، مالی و روانی
غیر قابل جبران شده اند، حتماً دقیقاً این مطلب را تأیید می کنند. آیا زمان آن نرسیده که به فکر تغییر فرهنگ فنی
خانه هاي خود باشیم و بپذیریم که یک خانه باید چیزي بیش از درب و دیوار و پنجره باشد تا بتواند حافظ امنیت
و سلامت خانواده ها باشد؟ جالبتر اینکه هزینه این اقدامات پیشگیرنده نسبت به کل بنا کسر بسیار ناچیزي است
و میتوان به راحتی آن را در آمار هزینهها نادیده گرفت!
BMS
۶
چرا اکنون که روز به روز اتومبیل هایی با تکنولوژیهاي بهتر وارد بازار می شوند و باز هم مصرف کننده را راضی
نمی کنند، هنوز به بالا بردن تکنولوژي یک خانه نمی اندیشیم؟! شاید عده اي بگویند که این تکنولوژي هاي برتر
حتی در صنعت خودرو نیز مختص اتومبیلهاي گران قیمت است ولی با یک نگاه منطقی در می یابیم که در صنعت
ساختمان هنوز حتی در خانه هاي گران قیمت نیز به چیزي جز همان نگاه سنتی معماري پرداخته نشده است .
استفاده از بهترین مصالح و طرح ها و رنگ هاي زیبا و حتی درب و پنجره هاي جدید و .... باز هم جاي خالی
هوشمندسازي را پرنمیکنند.
بله، زمان آن فرا رسیده تا در کالبد بی روح خانه هایی از جنس سنگ و چوب و سیمان، جان تازه اي تزریق شود
و این کالبد را با شبکه هاي هوشمند داراي رگ و اعصاب مصنوعی بسازیم و به قول یکی از دوستان بذله گوي
من، باید خانه هایمان را با شعور کنیم(!) تا به ما در داشتن یک زندگی بهتر و بدست آوردن آرامش و امنیت خاطر
کمک کنند.
بد نیست از نگاه دیگري هم مسأله را مورد توجه قرار دهیم . منتقدانی که اتوماسیون را چیزي جز لوکس کردن
خانه نمی بینند، خودشان در ساخت خانه ها نهایت تلاش را براي لوکس شدن پروژه به خرج می دهند. دقیقاً به
همان دلیل که در طراحی شومینه، پوشش هاي مختلف براي دیوار، سقف و کف خانه ها، انتخاب سنگ و
کاشی هاي گرانقیمت، درب هاي مجلل و شاهانه و ... هزینه کردن منطقی است، هزینه کردن براي اتوماسیون حتی
اگر از جنبه لوکس و فانتزي به آن نگاه کنیم، کاملاً منطقی باشد . همه ما از داشتن خانه هاي هر چه زیباتر لذت
می بریم و از بکار بردن هنر و زیبایی در خانه بعنوان محیطی که یک خانواده بیشترین زمان را در آن سپري
میکند، میتوانیم حس بهتري بدست آوریم.
BMS
٧
خانه اي که هر روز صبح با تابیدن اولین پرتوهاي خورشید، به صورت خودکار پرده ها را از پنجره کنار بکشد،
یک خانه زنده است که با رسیدن روز از خواب شبانه بیدار می شود و چشمان خود را به روي یک آسمان امید
وفرح بخش باز می کند. به ساکنین خود می گوید که برخیزید و از تولد یک روز زیباي دیگر لذت ببرید . خانه اي
که در هنگام خروج شتابان شما از منزل مانند دایه اي مهربان شما را بدرقه می کند و می گوید: خاموش کردن
چراغ ها و کولر، بستن شیرگاز و آب و روشن کردن دزدگیر و .... با من . تو برو و به کارت برس . خیالت راحت !
خانه اي که با تمام دقت نگاه میکند که اگر در قسمتی از آن کسی حضور ندارد، خودش لامپ اضافی را خاموش
کند و در زمان عدم حضور ساکنان در منزل، شدت کار سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی را کم می کند تا انرژي
به هدر نرود، گویی که در مخارج خانواده شریک است . خانه اي که حتی در زمان خواب شما مراقب خانه،
زندگی و سلامت شما و فرزندان شما است تا نکند دست آتش به دامان این خانه برسد و یا سارقی وارد محیط
امن خانواده شما بشود، تنها یک خانه نیست بلکه جزیی از خانواده است.
BMS
٨
چیست؟ BMS
می باشد به سیستمی اطلاق می شود که توسط آن Building Management System که مخفف BMS
در زبان فارسی سیستم BMS بتوان موارد مورد نیاز یک ساختمان را کنترل و مدیریت کرد . عبارت معادل
می باشد که نشان می دهد دامنه پوشش سیستم Building مدیریت جامع ساختمان است . نکته قابل توجه، کلمه
مربوط به کل ساختمان است . بطور مثال ممکن است نیاز داشته باشیم در یک برج با تعداد طبقات متعدد و
مساحت زیاد، مواردي از قبیل وضعیت کارکرد موتورخانه ها، اگزوزفن ها، روشنایی هاي ساختمان، وضعیت قفل
درب هاي اصلی، روشن یا خاموش بودن پله هاي برقی، وضعیت اعلام حریق یا نشت گاز و .... را به صورت
امکان انجام آنرا برایتان بوجود می آورد. در واقع هر وسیله BMS پیوسته کنترل نماییم . این همان کاري است که
متصل شود . در این صورت از طریق مانیتور یا BMS یا هر پارامتري که نیاز به کنترل و بررسی آن داریم باید به
مانیتورهاي مربوطه می توانیم ضمن اطلاع از وضعیت موجود، در صورت لزوم، فرامین مورد نظر را صادر کرده و
تجهیزات مورد نظر خود را خاموش، روشن و یا کنترل نماییم.
(مانیتورهایی که توسط این شرکت به این منظور به کار گرفته شده است، به صورت لمسی طراحی شده و به
صورت مستقیم قابلیت ارسال فرمان را در اختیار مصرف کننده قرار میدهد).
BMS
٩
نکته فنی (پروتکل)
با توجه به مساحت بزرگ ساختمان مورد بحث، امکان اتصال مستقیم همه سنسورها به یک دستگاه وجود ندارد
و عملاً این کار منجر به افزایش غیر قابل توجیه طول سیم و کابل مصرفی و همچنین بوجود آمدن اختلالات
استفاده BMS احتمالی در عملکرد سیستم خواهد شد . روشی که امروزه براي حل این مشکل در طراحی
می شود، ایجاد یک شبکه ارتباطی بین طبقات و دستگاههاي مختلف موجود در آن می باشد. بدین صورت که
فضاي کلی ساختمان به فضاهاي کوچک تر تقسیم بندي می شود. فضاهاي کوچک ساختمان هر یک توسط یک
سیستم مستقل کنترل می شوند. بطور مثال ممکن است براي هر طبقه ساختمان یک دستگاه طراحی شود و همه
سنسورها و مصرف کننده ها به دستگاه همین طبقه متصل شوند و این کار براي هر طبقه به صورت مستقل انجام
شود. در نهایت کافی است دستگاههاي طبقات مختلف توسط بستر مناسب خود ، در یک شبکه کلی قرار بگیرند .
بنابراین اگر نیاز داشته باشیم دستگاه طبقه اول، از باز بودن یا بسته بودن درب خروج پشت بام در طبقه دهم
اطلاع داشته باشد، نیازي به اتصال سنسورهاي پشت بام به طبقه اول نداریم بلکه فقط کافی است سنسورها به
دستگاه طبقه دهم متصل و دستگاهاي طبقه اول و دهم نیز توسط یک شبکه مناسب به یکدیگر متصل باشند.
اطلاعاتی BMS اینجاست که صحبت از پروتکل به میان می آید و معمولاً وقتی می خواهند در مورد یک سیستم
کسب کنند حتماً می پرسند که پروتکل سیستم شما چیست؟ این سؤال در واقع زبان ارتباطی دستگاهها را شامل
می شود. امروزه روش هاي بسیاري براي برقراري ارتباط بین دو یا چند دستگاه در دنیا وجود دارد که در اصطلاح
به هر یک از آنها یک پروتکل گفته میشود.
پروتکل هاي کلی مورد استفاده توسط Ethernet , Canbus, Modbus (RS485, RS پروتکل هاي ( 232
این شرکت جهت ارتباط اجزاي مختلف سیستم میباشند.
BMS
١٠
BMS خانه هوشمند و تفاوت آن با
Smart Home ،Intelligent House ،Home Automation خانه هوشمند که امروزه در جهان به نامهاي
کوچک است و BMS ندارد و شاید بتوان گفت یک BMS و ..... شناخته می شود، تفاوت مفهومی چندانی با
تنها نکته قال توجه در آن، کوچک شدن شبکه و یا حذف آن می باشد. به طور مثال اگر خانه هوشمند مورد بحث
مساحتی حدود 150 مترمربع داشته باشد، بدلیل کوچک بودن آن عملاً فقط یک سیستم براي کنترل کل فضاها
کافی است و همه سنسورها و مصرف کننده ها می توانند به صورت مستقیم به همین یک سیستم متصل شوند .
ملاحظه می کنید که احتیاج به ایجاد یک شبکه بین چند دستگاه در این پروژه مفهومی نخواهد داشت . بنابراین با
کوچک است. BMS همان Smart Home کمی اغماض میتوان گفت که
یک ویژگی بسیار مهم (ارتباط بین اجزاي سیستم)
نکته حائز اهمیت در استفاده از یک سیستم جامع هوشمند، برقراري ارتباط بین اجزاي سیستماتیک یک پروژه
است. بطور مثال : اگر در یک خانه، نشت گاز اتفاق بیفتد، سیستم اعلام نشت گاز آنرا تشخیص می دهد و آژیر
خطر را به صدا درآمده ویا حداکثر اینکه شیربرقی گاز را جهت جلوگیري از ادامه نشت گاز، قطع می کند . اگر
مالک این خانه در خارج از آن باشد و در هنگام مراجعت به منزل اطلاعی از نشت گاز نداشته باشد و از طرفی
سیستم دیگري مثل روشنایی اتوماتیک در منزل خود نصب کرده باشد (سیستمی که با مشاهده فرد به صورت
خودکار چراغ ها را روشن می کند) چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ توجه کنید که گاز نشت کرده و سیستم
اعلام نشت گاز هم آژیر و ...... را انجام داده است (بدون ارتباط با سیستم هاي دیگر ) و از طرفی روشنایی
اتوماتیک منتظر است تا با ورود شخص چراغ ها را روشن کند . در صورت زیاد بودن حجم گاز نشتی، احتمال
انفجار بسیار زیاد است.
BMS
١١
این است که بین اجزاي سیستمی مجموعه مثل سیستم اعلام نشت گاز و روشنایی BMS ویژگی سیستم
اتوماتیک، ارتباط منطقی برقرار می کند و مثلاً از روشن شدن اتوماتیک چراغ ها در صورت نشت گاز جلوگیري
می توان بین همه موضوعات ارتباط منطقی مورد نیاز را برقرار کرد . به طور مثال BMS بعمل می آورد. در یک
درب هاي خروجی یک ساختمان در هنگام بروز آتش سوزي، جهت فرار ساکنان به صورت خودکار باز می شوند
و بالعکس، در صورت وقوع سرقت به صورت خودکار جهت جلوگیري از فرار سارق، بسته شوند . بنابراین در
این مثال، بین سیستم اعلام حریق، اعلام سرقت و کنترل تردد ارتباط برقرار شده است . در واقع این مهمترین
است . ویژگی که به دلیل دارا بودن هوش مصنوعی و قابلیت برنامه نویسی وتنظیمات در آن BMS ویژگی
بوجود آمده است و بیانگر این موضوع است که به لحاظ تئوري محدودیتی براي اتصال سیستم ها و تجهیزات
و تعریف نوع هماهنگی بین آنها وجود ندارد. BMS مختلف به
BMS
١٢
M&H سیستم هوشمند
براي هوشمند کردن یک ساختمان نیاز به یک هوش مصنوعی یا همان
پردازشگر میباشد . پردازشگر، کلیه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق
سنسورهایی که در سطح پروژه توزیع شده اند، دریافت و بر اساس
نرم افزاري که منطق ارتباط بین اطلاعات را تعیین میکند، پردازش کرده
و بر این اساس عکس العمل هاي از پیش تعیین شده را از خود نشان
می دهد. این پردازشگر به همراه منبع تغذیه، فیوزهاي مینیاتوري،
ترمینال اتصالات برق، رله باکس، تلفن کننده، سیستم کنترل تلفنی و ....
همگی در یک تابلو به صورت مجتمع طراحی شده اند. ابعاد تابلو
متناسب با تعداد تجهیزات تحت کنترل، و به صورت توکار می باشد. با
تعبیه این تابلو در یک واحد مسکونی عملاً نیازي به جعبه فیوز
مینیاتوري نخواهد بود و همه فیوزها، کنتاکتورها و .... در همین تابلو
تعبیه می شوند. سنسورهاي اعلام حریق، اعلام نشت گاز، روشنایی
اتوماتیک و اعلام سرقت و ..... همچنین تجهیزات تحت کنترل مثل
قفل برقی، شیر برقی گاز و آب، کولرها، روشنایی ها و سایر مصرف
کنندهها همگی به صورت کابلی به این تابلو متصل میشوند.
BMS
١٣
استفاده شده است که در محل هاي (Touch Screen) جهت کنترل این سیستم از یک یا چند مانیتور لمسی
مورد نیاز و خارج از تابلو نصب میگردند.
کلیه نمادها و علائم بر روي مانیتور به صورت لمسی بوده و مانیتور فاقد هر گونه کلید است . یکی از ویژگی هاي
برتر این مانیتور، وجود راهنما در تمام قسمت ها است . یعنی در هر یک از صفحات اصلی یا تنظیمات و ... با
زدن کلید ؟ صفحه اي باز می شود که توضیحات مربوط به آن صفحه به زبان فارسی و بیان بسیار ساده ارائه شده
است. بنابراین هرگز نحوه استفاده سیستم توسط کاربر فراموش نمی شود و دستورالعملها از بین نمی روند و حتی
در زمان تحویل خانه به خریداران بعدي، با توجه به سادگی مانیتور و دستورالعمل هاي کامل آن نیازي به
BMS
١۴
آموزش هاي خاص و انتقال مطالب نخواهد بود . در ادامه متناسب با قابلیت هایی که به توضیح آن می پردازیم،
تصویر صفحاتی از مانیتور را که به آن قابلیت مربوط است جهت آگاهی بیشتر شما خواننده محترم، ارائه خواهیم
هاي تبلیغاتی شرکت وجود دارد . CD داد. توجه داشته باشید که در مانیتور شبیه سازي شده این دستگاه که در
امکان بازدید و بررسی کامل مانیتور به صورت عملی وجود دارد و می توانید با کلیک بر روي هر آیتم و کلید،
عکسالعمل آنرا ببینید و یا از توضیحات موجود در صفحات راهنما استفاده کنید.
توضیح: کلیه قابلیت هایی که به معرفی آنها می پردازیم قبلاً در پروژه هاي متعدد نصب و راه اندازي شده اند و
امکان بازدید آنها از نزدیک براي علاقمندان وجود دارد.
BMS
١۵
Autolight روشنایی اتوماتیک
در یک خانه هوشمند می توانید چراغ برخی یا تمام قسمت ها را اتوماتیک کنید . به این صورت که مثلاً اگر چراغ
اتاق خواب را در وضعیت اتوماتیک قرار داده باشید، در هنگام ورود به آن نیاز به زدن کلید برق ندارید و به
محض وارد شدن، چراغ ها به صورت خودکار روشن میشوند و مادامی که در این فضا حضور داشته باشید چراغ
آن روشن باقی میماند.
-1 لامپ اضافی خودش خاموش میشه!
در هنگام خروج نیز نیازي به خاموش کردن چراغ توسط کلید نخواهید داشت و سیستم هوشمند لامپ اضافی را
خودش برایتان خاموش می کند و این روشی است که با استفاده از آن هرگز لامپ اضافی در خانه شما روشن
نخواهد ماند و در مصرف انرژي صرفهجویی قابل ملاحظهاي خواهید داشت.
چگونه متوجه حضور فرد در هر قسمت خانه میشود ؟ M&H -2 سیستم هوشمند
حضور یا عدم حضور افراد در قسمت هاي مختلف خانه به طور دائم توسط سنسورهاي
حرکتی در حال بررسی است .در هر فضاي معمول مستطیل شکل مانند یک اتاق که
کافی است . این (Radar) مساحتی کمتر از 20 مترمربع داشته باشد، نصب یک سنسور
سنسورها معمولاً در یکی از گوشههاي اتاق در ارتفاع بالاي 2 متر نصب میشوند.
BMS
١۶
-3 روشنایی اتوماتیک در هنگام استراحت شبانه
دقیقاً مانند یک خانه معمولی و به همان تعداد توزیع می شوند. ، M&H کلیدهاي روشنایی در خانه هاي هوشمند
بطور مثال کلید چراغ هاي سقفی و دیواري در یک اتاق خواب خانه هوشمند، همانند کلیدهاي یک اتاق خواب
معمولی سرجاي خود تعبیه می شوند و همچنین نوع چراغ ها نیز به دلخواه مصرف کننده بوده و به ویژگی خاصی
نیاز ندارند . زمانی که کلیدها در وضعیت روشن قرار دارند، با ورود و خروج فرد به این اتاق، چراغ ها به صورت
اتوماتیک توسط دستگاه مرکزي روشن و خاموش می شوند. در هنگام شب که جهت استراحت شبانه نیاز به
خاموشی دارید، کافی است کلید چراغ ها را در حالت خاموش قرار دهید . بنابراین علیرغم اینکه رادارها متوجه
حضور شما در این فضا هستند چراغ روشن نمی شود. این روش بسیار ساده اغلب براي افراد مسن یا کودکان
مناسب است و شخص نیاز به هیچ نوع آموزشی ندارد . لیکن خاموش کردن چراغ یا خارج کردن آن از حالت
اتوماتیک با ارسال فرمان توسط ریموت کنترل سیستم، گوشی تلفن و یا مانیتور نیز وجود دارد که در جاي خود
به آن اشاره خواهیم کرد.
-4 انتخاب مناطق روشنایی اتوماتیک
روشنایی اتوماتیک براي هر منطقه به صورت مستقل قابل انتخاب است و این کار ،M&H در سیستم هوشمند
توسط مانیتور لمسی انجام می شود. بنابراین هر چند که در تمام فضاها سنسور حضور و عدم حضور تعبیه شده
است ولی در صورت عدم تمایل می توانید چراغ هر قسمتی را بدون ارتباط به قسمت هاي دیگر از حالت
اتوماتیک خارج نمایید و بالعکس.
BMS
١٧
در تصویر مقابل، صفحه مربوط به انتخاب مناطق یکی از پروژه ها را ملاحظه می کنید. با یکبار زدن کلید هر منطقه
علامت در مقابل آن ظاهر شده و آن منطقه داراي روشنایی اتوماتیک خواهد بود . با زدن مجدد همان کلید
علامت تیک برداشته می شود و چراغ به حالت دستی (غیر اتوماتیک) برمیگردد.
-5 تنظیم زمان در روشنایی اتوماتیک
گفتیم که چراغ هاي هر قسمت خانه پس از خروج فرد از آن به صورت اتوماتیک خاموش می شوند. خاموش
شدن این چراغ ها مدت زمانی طول خواهد کشید یعنی به اندازه زمان مشخصی پس از خروج شما روشن باقی
خواهد ماند.
BMS
١٨
این زمان براي هر قسمت خانه به صورت مستقل قابل تنظیم است . بطور مثال ممکن است بخواهید هواکش
سرویس بهداشتی چند دقیقه اي پس از خروج فرد روشن بماند . بدین منظور زمان اتولایت این قسمت را به
اندازه دلخواه تنظیم می کنید واین زمان مخصوص سرویس است . زمان اتولایت هر اتاق، راهرو و هر قسمت
دیگري به همین ترتیب به طور مستقل قابل تنظیم است.
BMS
١٩
-6 رفع اشکال سنسورهاي حرکتی با تنظیم زمان ها
سنسورهاي حرکتی که حضور و عدم حضور شما در هر قسمت خانه را بررسی می کنند، در واقع نسبت به
تحرك شما عکس العمل نشان می دهند و مثلاً اگر شخصی در اتاق خود به مدت زمان چند دقیقه (بیش از زمان
تنظیم شده براي اتولایت این اتاق ) بدون حرکت باقی بماند، چراغ خاموش خواهد شد . بعبارت ساده تر سنسور
حرکتی (یا همان چشم یا رادار ) فقط زمانی شما را خواهد دید که حرکت کنید . بنابراین ممکن است این سوال
پیش بیاید که اگر فردي در اتاق خود مشغول مطالعه باشد و مدت زمان طولانی حرکت نداشته باشد آن وقت
چراغ خاموش می شود و لازم است فرد دوباره حرکت کند تا چراغ روشن شود ! در جواب باید به این نکته توجه
کرد که چراغ با اولین ورود شما روشن می شود و زمان روشنایی شروع می شود. مثلاً اگر زمان اتاق 1 را بر روي
3 دقیقه تنظیم کرده باشید با اولین حرکت چراغ 3 دقیقه کوك می شود. حال اگر بعد از 2 دقیقه دوباره حرکت
کنید زمان 3 دقیقه از اول شروع می شود. به عبارتی چراغ از آخرین باري که شما دیگر حرکت نکنید 3 دقیقه
روشن خواهد بود. بنابراین:
الف- زمان اتولایت هر فضا باید متناسب با کاربري آن فضا تنظیم شود . مثلاً راهرو ورودي خانه اگر به مدت 1
دقیقه هم روشن بماند کافی است چون حضور فرد در این محل هرگز طولانی نخواهد بود . ولی همین زمان براي
اتاق مطالعه کم است . و شاید براي آشپزخانه زمان 2 الی 3 دقیقه بهتر باشد و ... لذا در صورت تنظیم مناسب
زمان هر منطقه عملاً به مشکل خاموشی بر نمی خوریم و در ضمن مطمئن هستیم که در صورت خروج از هر
فضا حتماً لامپ اضافی خاموش میشود.
ب- بر روي مانیتور براي چراغ هر منطقه کلیدي طراحی شده است که با زدن آن کلید چراغ بصورت دائم روشن
می ماند و حتی در صورتی که حرکتی در آن نباشد، خاموش نخواهد شد تا اینکه مجدداً آن کلید را بزنید . در
BMS
٢٠
اینصورت چراغ از وضعیت دائم خارج شده، اتوماتیک می شود و چنانچه کسی در آن منطقه نباشد، خاموش
میشود.
-7 کلید لامپ اضافی خاموش
بر روي مانیتور کلیدي طراحی شده است که با زدن
آن، چراغ هر منطقه اي که فردي در آن حضور ندارد،
خاموش می شود و همه چراغ ها نیز به حالت اتوماتیک
برمی گردند. تصور کنید چراغ برخی مناطق خانه را
بدلیل حضور مهمان، به حالت دائم درآورده باشید
مانند راهرو، سالن یا آشپزخانه و برخی مناطق هنوز
اتوماتیک باشند مثل اتاق خواب . در انتهاي شب پس از
رفتن مهمان با زدن کلید لامپ اضافی خاموش، مجدداً همه چراغ ها اتوماتیک می شوند و چراغ هاي اضافی هم
خاموش خواهند شد و نیاز ندارید یکییکی کلیدهایی را که دائم کردهاید دوباره اتوماتیک کنید.
-8 تنظیم حالت شب/روز:
ممکن است بخواهید چراغ اتاق 1 را اتوماتیک کنید تا با حضور شما بصورت خودکار روشن شود . حال تصور
کنید در ساعت 3 بعدازظهر بدلیل موقعیت این اتاق، تابش آفتاب کاملاً آنرا روشن کند و در اینصورت نیازي به
روشن کردن چراغ ندارید . در صورتی که در قسمت تنظیمات شب /روز از روي مانیتور منطقه این اتاق را تیک
بزنید، دستگاه در این زمان علیرغم اینکه چراغ اتاق 1 اتوماتیک است، از روشن شدن آن جلوگیري می کند مگر
BMS
٢١
اینکه خودتان از روي مانیتور چراغ را روشن کنید . بدین ترتیب کمک بیشتري به صرفه جویی انرژي کرده اید. این
ویژگی در ادارات و مدارس نمود بیشتري خواهد داشت.
-9 نگرانی
با توجه به اینکه چراغ ها در یک خانه هوشمند تحت کنترل دستگاه قرار دارند ممکن است این نگرانی براي
مصرف کننده بوجود آید که اگر دستگاه به هر دلیلی آسیب ببیند، شاید امکان استفاده از چراغ ها را از دست
بدهد! در چنین شرایطی چه باید کرد؟
-10 رفع نگرانی
به این موضوع نگاه ویژه اي شده است . اول اینکه کلیه تجهیزات M&H در طراحی این سیستم توسط شرکت
مورد استفاده از ضریب اطمینان بالایی برخوردار هستند و طی چندین سال در پروژه هاي این شرکت امتحان خود
را پس داده اند. دوم اینکه براي شرایط استثنایی مانند خرابی هاي فیزیکی، شکستگی یا اتصالی تدابیر لازم اتخاذ
شده است . به راحتی با زدن چند کلید مینیاتوري، دستگاه بطور کامل از مدار حذف شده و تمام چراغها به حالت
سنتی خود برمی گردند یعنی چراغها توسط کلیدهاي معمولی خود روشن و خاموش می شوند (مثل یک خانه
معمولی) در حالی که دستگاه بطور کامل خاموش است ! لذا بدون اینکه وقفه اي در سیستم خانه شما پیش آید،
می توانید بطور موقت روشنایی دستی داشته باشید تا از خدمات گارانتی و پس از فروش شرکت استفاده و مشکل
را در اسرع وقت رفع نمایید . (کلیه تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت تحت پوشش گارانتی بی قید و شرط
هستند، بجز آسیبهاي فیزیکی مثل شکستن تجهیزات)
BMS
٢٢
سیستم اعلام سرقت
استفاده دو منظوره از رادارها M&H یکی دیگر از قابلیت هاي سیستم هوشمند
است. رادارهایی که در داخل خانه براي سیستم روشنایی اتوماتیک استفاده
می شوند، می توانند در زمان مورد نیاز تغییر کاربري داده و نقش رادارهاي
سیستم اعلام سرقت (دزدگیر) را ایفا کنند . بنابراین در یک خانه هوشمند می توانید به راحتی در هر منطقه اي که
نیاز داشته باشید دزدگیر را فعال کنید . براي این منظور کافی است در قسمت تنظیمات دزدگیر، مناطق مورد نظر
خود را انتخاب نمایید.
در این حالت در صورت ورود فرد غیرمجاز (سارق) به داخل ساختمان، سیستم اعلام سرقت عکس العمل هاي از
پیش تعیین شده را از خود نشان میدهد.
BMS
٢٣
-1 عکسالعملهاي سیستم اعلام سرقت:
در هنگام بروز سرقت، سه نوع عکس العمل می تواند توسط دستگاه انجام گردد که هر یک از آنها توسط
مصرفکننده قابل انتخاب است؛
الف- آژیر خطر : به محض ورود سارق به صدا در
میآید و تا خروج سارق همچنان ادامه خواهد داشت.
ب- فلاشر چراغ ها: در صورت ورود سارق، همه
چراغهاي واحد به صورت همزمان شروع به فلاش زدن
می کند یعنی با فاصله زمانی کوتاه به صورت متوالی
خاموش و روشن می شوند تا در فرد سارق ایجاد رعب
و وحشت کرده و براي همسایگان جلب توجه کرده و مانع از انجام سرقت گردد . این عملیات نیز تا زمان خروج
سارق همچنان ادامه پیدا میکند.
ج – تلفن کنندگی:
به محض ورود سارق، در صورتی که این گزینه را انتخاب کرده باشید، دستگاه به صورت اتوماتیک با شماره هاي
BMS
٢۴
از پیش تعیین شده تماس گرفته و به صورت سخنگو موضوع را به اطلاع می رساند. تعداد 9 شماره تلفن مختلف
براي دستگاه قابل تعریف است، که به همه آنها یکی پس از دیگري زنگ زده و عملیات را انجام میدهد.
-2 سادگی استفاده از دزدگیر
جهت فعال کردن این دزدگیر نیازي به ریموت ندارید ! در هنگام خروج از واحد، از روي مانیتور، کلید خروج از
واحد را زده و سپس از واحد خارج می شوید. دستگاه پس از زمان معین عملیات خروج از واحد را انجام
می دهد. (این زمان توسط مصرف کننده قابل تنظیم است) مثلاً اگر زمان خروج به مدت 1 دقیقه تنظیم شده باشد،
پس از یک دقیقه به صورت اتوماتیک دزدگیر روشن می شود. بنابراین شما دزدگیر را فعال کرده و از خانه خارج
شدهاید بدون اینکه نیاز به ریموت داشته باشید.
-3 استفاده از دستگاه کارتخوان جهت غیر فعال کردن دزدگیر
در هنگام مراجعت به خانه نیز بدون نیاز به ریموت می توانید دزدگیر را غیر فعال کرده و وارد شوید . براي این
منظور کافی است کارت سیستم را بر روي دستگاه کارتخوان که در خارج خانه نصب شده است بکشید . با انجام
این کار هم قفل برقی درب واحد باز می شود و هم دزدگیر غیر فعال خواهد شد . (در قسمت کنترل تردد
می توانید از قابلیت فعال و غیر فعال شدن سناریوها در هنگام خروج و بازگشت به منزل اطلاعات بیشتري کسب
کنید). وارد سیستم اعلام سرقت شده و گزینه تنها در خانه را انتخاب و منطقه درب ورودي را انتخاب کرده و از
تنظیمات خارج می شوید . حال هر موقع که نیاز به دزدگیر تنها در خانه داشته باشید ، از صفحه اصلی مانیتور
فعال می شود .
BMS
٢۵
-4 استفاده از دزدگیر در زمان حضور در منزل !
در سیستم اعلام سرقت دو نوع دزدگیر طراحی شده است : خارج از خانه (که توضیحات آن ارائه شد ) و تنها در
خانه .
دزدگیر تنها در خانه مربوط به زمانی است که علی رغم اینکه در منزل حضور دارید، ضرورت دارد که سیستم
اعلام سرقت در برخی از قسمت هاي منزل فعال باشد . بطور مثال تصور کنید که خانم خانه در منزل تنها است و
میخواهد دزدگیر درب ورودي و یا هر مکان دیگري که احتمال ورود سارق را دارد، فعال باشد تا با امنیت خاطر
بیشتر به استراحت بپردازد ، در اینصورت می تواند سیستم دزدگیر تنها در خانه را فعال کند . از قسمت تنظیمات
وارد سیستم اعلام سرقت شده و گزینه تنها در خانه را انتخاب و منطقه درب ورودي را انتخاب کرده و از
تنظیمات خارج می شوید . حال هر موقع که نیاز به دزدگیر تنها در خانه داشته باشید، از صفحه اصلی مانیتور
فعال می شود.
BMS
٢۶
سیستم اعلام حریق
با نصب سنسورهاي اعلام حریق در یک خانه هوشمند می توانید از
نیز بهره مند BMS قابلیت هاي منحصر به فرد سیستم اعلام حریق دستگاه
شوید. این سنسورها داراي تنوع بسیار بوده و به طور کلی شامل سنسورهاي
دود، حرارت و ترکیبی است.
سنسورهاي دود در دو نوع یونیزه و اپتیک توان تشخیص دود ناشی از احتراق ناقص را داشته و به محض
را مطلع می کنند تا عکس العمل هاي لازم را از خود نشان BMS مشاهده دود در هر فضایی از خانه، دستگاه
دهد. سنسورهاي حرارتی نیز به دو روش کار می کنند. نوع اول با بالا رفتن دماي محیط از حد معینی تحریک
می شوند و نوع دوم نسبت به بوجود آمدن اختلاف دماي ناگهانی حساسیت نشان می دهند. دسته دیگر
سنسورهاي اعلام حریق به صورت ترکیبی طراحی شدهاند و نسبت به دود و حرارت حساس میباشند.
-1 شرایط ایدهآل
بهترین نوع طراحی سیستم اعلام حریق، تبعیت از استانداردهاي امنیت منطقه (آتش نشانی) است و باید پیوسته
سعی شود تا این موازین و اصول بکار گرفته شوند . به طور خلاصه می توان گفت از این دیدگاه باید کل یک
مجتمع مجهز به سیستم اعلام حریق مستقل بوده و تابلوي مرکزي آن در قسمتی از مشاعات نصب شود و این
سیستم بطور کاملاً مستقل به صورت دائم در حال کنترل ساختمان باشد . در این نوع طراحی همه واحدها داراي
و فقط توسط تابلوي هشدار حریق تحت پوشش BMS سنسورهاي لازم می باشند و بدون سرپرستی دستگاه
قرار دارند لیکن براي افزایش قابلیت ها و ایجاد عکس العمل هاي بهتر، خروجی سنسورها از قسمت ریموت
BMS
٢٧
نیز ارتباط داده می شوند. بنابراین در صورت بروز حریق احتمالی، ضمن فعال BMS فلاشر هر واحد، به دستگاه
(BMS) شدن سیستم اعلام حریق مرکزي و به صدا درآمدن آژیر خطر آن، سیستم اعلام حریق دستگاه هوشمند
داخل واحد نیز تحریک میشود و عکسالعملهاي از پیش تعیین شده را از خود بروز میدهد.
در صورتی که حالت ایده آل براي اعلام حریق وجود نداشته باشد (مثل ساختمانهایی که سازنده قصد نصب
خود واحد BMS سیستم اعلام حریق کلی را براي ساختمان ندارد ) می توان سنسورها را به صورت مستقیم به
متصل کرد . (توضیح اینکه ممکن است در یک ساختمان 10 واحدي فاقد اعلام حریق فقط یک واحد با دستگاه
رأساً عکس العمل نشان BMS تجهیز گردد ) در اینصورت چنانچه حریق در داخل این واحد اتفاق بیفتد BMS
میدهد. بدون اینکه سیستم اعلام حریق مستقلی وجود داشته باشد.
BMS
٢٨
نسبت به بروز حریق BMS -2 عکسالعملهاي
الف – آژیر خطر: در صورت بروز حریق آژیر به صدا درآمده و تا رسیدگی افراد به موضوع ادامه پیدا میکند.
ب – قطع شیر گاز: به جهت جلوگیري از توسعه حریق به محض تحریک شدن سنسورها گاز ورودي واحد قطع
میشود تا زمانی که با حضور افراد و پس از اطفاء حریق شیر گاز مجدداً به صورت دستی باز شود.
(توضیحات بیشتر را در قسمت شیر گاز برقی مطالعه فرمایید)
با شماره هایی که از قبل براي آن تعیین کرده اید تماس تلفنی برقرار کرده و به صورت BMS : ج – تلفن کنندگی
شفاهی شما را از حادثه مطلع میکند. تعداد 9 شماره تلفن براي سیستم قابل تعریف است.
BMS
٢٩
سیستم اعلام نشت گاز
مورد استفاده قرار می گیرد، سنسور اعلام نشت گاز است . بطور مثال اگر BMS یکی دیگر از سنسورهایی که در
به هر دلیلی در آشپزخانه، اجاق گاز خاموش شود و گاز در محیط نشت پیدا کند، دستگاه مطلع می شود و
عکس العمل نشان میدهد. ممکن است علت نشت گاز، سررفتن یک ظرف شیر و یا پاره شدن شلنگ گاز یا قطع
و وصل گاز شهري در مورد اجاقهاي فاقد ترموکوپل باشد.
براي تجهیز کامل هر واحد لازم است تا در هر نقطه اي که انشعاب گاز وجود دارد، سنسورهاي گاز نیز تعبیه
گردند مثل انشعاب گاز براي شومینه یا روشناییهاي گاز سوز و ....
-1 عکسالعملها:
الف – قطع شیر گاز اصلی واحد
ب - آژیر خطر
پس از تماس با شما پیغام مربوط به نشت گاز را پخش میکند . پیغام هاي BMS ج – تلفن کنندگی : تلفن کننده
سرقت، حریق، قطع برق، وصل برق و ..... هر یک جداگانه بوده و به صورت شفاهی موضوع مورد نیاز را به
اطلاع شما میرساند (توضیحات بیشتر را در قسمت تلفن کننده مطالعه فرمایید).
BMS
٣٠
شیر برقی گاز
به منظور بهبود عملکرد سیستم هاي اعلام حریق و نشت گاز از یک شیر
برقی در قسمت ورودي اصلی گاز به هر واحد استفاده می کنیم. در تصویر
مقابل نحوه قرار گرفتن این شیر در مسیر لوله گاز نشان داده شده است .
همانطور که ملاحظه می کنید، قطع کن دستی گاز همانند خانه هاي
معمولی در محل خود قرار دارد و از سیستم حذف نمی شود بلکه پس از
این قطع کن دستی یک قطع کن برقی نیز در مسیر قرار گرفته و سپس
گاز وارد واحد می شود. در صورت بسته شدن هر یک از این دو قطع
کن، گاز واحد قطع خواهد شد . علت عدم حذف شیر معمولی گاز صرفاً رعایت آسودگی مصرف کننده است و
حتی در صورت حذف این شیر مسأله اي بروز نمی کند. توضیح اینکه ممکن است در زمان بروز حریق یا نشت
گاز، ساکنین خانه حضور نداشته باشند و مأموران آتش نشانی یا همسایگان براي جلوگیري حادثه وارد منزل
شوند و از نحوه عملکرد این شیر اطلاع نداشته باشند . لذا همانند یک خانه معمولی ، با استفاده از شیر قطع کن
دستی، مسیر گاز را می بندند. (توجه کنید که در صورت فعال بودن این سیستم قبلاً گاز بوسیله شیربرقی قطع
شده است ولی ممکن است مأ مور آتش نشانی یا همسایگان از این مسأله خبر نداشته باشند ). ممکن است در
شرایطی غیر از حریق یا نشت گاز نیز شیر قطع کن دستی کارآیی داشته باشد مثلاً اگر در مسافرت هستید و
فردي را مسئول مراقبت از خانه کرده اید. تصور کنید این شخص در حال آشپزي در منزل شما دچار مشکلی شود
BMS مثلاً روغن داخل یک ماهیتابه به طور ناگهانی شعله ور شود . آیا باید این فرد مهمان طریقه استفاده از
براي بستن شیرگاز را بداند؟ ! خیر حتی در صورت عدم اطلاع از نحوه عملکرد شیر برقی، به راحتی می تواند
BMS
٣١
شیردستی گاز را بسته و جلوي حادثه را بگیرد . توجه کنید که احتمال بروز این حوادث با توجه به هوشمندي
درحد بسیار ناچیزي است ولی در عین حال یکی از مهمترین موضوعات در طراحی یک سیستم BMS سیستم
پیشرفته، در نظر گرفتن همه احتمالات است تا هرگز مصرف کننده دچار مشکل نشود.
-1 ویژگیهاي شیربرقی گاز:
توجه به این نکته ضروري است که نمی توان از هر نوع شیربرقی براي قطع کردن گاز استفاده کرد . رعایت
استانداردهاي ایمنی و بکار گرفتن محصولی با کیفیت براي این منظور حائز اهمیت بسیاري است . لذا در این جا
اشاره میکنیم. M&H به برخی از ویژگیهاي شیربرقی مورد استفاده در پروژههاي
Normally Open – الف
اگر به شیرهاي برقی صنعتی مثل شیر گازهایی که در مشعل موتورخانه استفاده می شود دقت کنید، متوجه
می شوید که این شیرها با وصل جریان برق وصل شده و با قطع جریان برق نیز قطع میشوند . لذا این نوع شیرها
در منزل قابل استفاده نخواهند بود چرا که در بسیاري از مواقع مانند زمانی که برق شهر قطع باشد ممکن است ما
220 کار می کنند و در صورت v در منزل نیاز به گاز داشته باشیم (توجه کنید شیرهاي گاز موتور خانه با برق
قطع برق نمی توان آنرا باز کرد ). بنابراین لازم است از شیري براي این منظور استفاده کنیم که بدون نیاز به برق و
عادي باز) گفته می شود. ) Normally Open در حالت عادي باز باشند. به این نوع شیرها اصطلاحاً
ب – نحوه بستن شیر گاز برقی:
شیر مورد استفاده این شرکت به محض اینکه براي مدت یک لحظه جریان ضعیف برق به آن وصل شود، به
صورت اتوماتیک قطع شده و مسیر گاز را می بندد. به این منظور باید فرمان بستن شیر به یکی از طرق مختلف
BMS
٣٢
زیر صادر شود.
در زمان بروز حریق یا نشت گاز BMS ب – 1) قطع شیر گاز به صورت خودکار توسط سیستم
ب – 2 ) قطع شیر گاز از طریق ارسال فرمان بوسیله مانیتور لمسی که براي این منظور کافی است کلید مربوطه
که دقیقاً به شکل واقعی شیر گاز طراحی شده و تشخیص آن بسیار ساده است، را از روي مانیتور بزنید تا گاز
قطع شود.
ب – 3 ) می توانید براي قطع شیر گاز از یکی از گوشیهاي تلفن منزل خود استفاده کنید . براي این کار گوشی
را برداشته و کد مربوطه را وارد میکنید و گاز قطع میشود.
ب - 4) قطع شیر گاز از خارج منزل در زمان عدم حضور توسط تلفن نیز امکان پذیر است . بدین صورت که
این کار را انجام می دهید. به محض تماس با BMS با منزل خود تماس گرفته و بر اساس راهنمایی هاي سیستم
است که به تلفن ها پاسخ می دهد. بنابراین از شما، عدد رمز BMS منزل در زمان عدم حضور شما، این دستگاه
را سؤال می کند و پس از اطمینان از مجاز بودن شما بعنوان صاحب خانه، از شما می خواهد تا دستورات لازم را
صادر کنید و شما با وارد کردن کد شیر گاز آنرا می بندید . (توضیحات مفصل در قسمت فرمان هاي تلقی ارائه
شده است).
ب – 5) عدم امکان باز کردن شیر گاز توسط فرمان:
با توجه به اینکه ممکن است شما فرمان قطع شیر گاز را از خارج منزل صادر کرده باشید و یا در محلی از خانه
باشید که با شیر گاز فاصله دارد، بنابراین باز هم لازم است تا همه احتمالات را در نظر بگیریم . به طور مثال اگر
خارج از خانه باشید و اشتباهاً شیر گاز را باز کنید، ممکن است دچار مسأ له اي شوید . لذا امکان باز کردن شیر
گاز توسط فرمان وجود ندارد و فقط براي قطع گاز میتوانید از روشهاي مختلف ارسال فرمان استفاده کنید.
BMS
٣٣
(Manully Reset) : ج – نحوه باز کردن شیر گاز
براي باز کردن شیر گاز برقی لازم است تا در محل حضور داشته باشید و پس از بررسی هاي لازم و اطمینان
حاصل کردن از شرایط ایمنی، با استفاده از دست شیر گاز را مجدداً باز نمایید . براي این کار کافی است محوري
را که در قسمت فوقانی شیر وجود دارد، کمی به سمت بالا بکشید. شیر گاز به سادگی باز خواهد شد.
سیستم کنترل تردد (کارتخوان و قفل برقی)
همانطور که در قسمت اعلام سرقت توضیح داده شد، براي جلوگیري از
ورود افراد غیر مجاز به یک خانه هوشمند، در قسمت بیرونی واحد و در
کنار درب ورودي، یک دستگاه کارتخوان نصب می گردد که در صورت فعال بودن دزدگیر، فقط افراد مجاز که
کارت ورود را همراه خود داشته باشند می توانند وارد منزل شوند و در غیر این صورت با عکس العمل دزدگیر
مواجه خواهند شد.
-1 باز کردن قفل برقی توسط دستگاه کارتخوان
اگر در قسمت تنظیمات کارتخوان که تصویر آن را ملاحظه می کنید، گزینه قفل برقی فعال را انتخاب کرده باشید،
پس از کشیدن کارت، قفل برقی نصب شده بر روي درب باز خواهد شد . این ویژگی جهت سهولت تردد روزانه
طراحی شده است که با این روش نیازي به کلید براي ورود به خانه نداشته باشید.
-2 فعال کردن سناریوي عدم حضور
چنانچه در هنگام خروج از واحد فراموش کردید که از طریق مانیتور، وضعیت عدم حضور را برقرار کنید، با
دوبار کشیدن کارت به صورت متوالی برروي کارتخوان میتوانید این حالت را ایجاد کنید . در توضیح ساده تر
BMS
٣۴
میتوان گفت با یکبار کشیدن کارت، دزدگیر غیر فعال می شود و اگر این عمل را دوبار به صورت متوالی انجام
دهید، دزدگیر فعال می شود. این ویژگی در ادارات و دفاتر کار بسیار کارآمد است بدینصورت که هر اتاق میتواند
یک کارتخوان و قفل برقی داشته باشد و زمانی که فرد اتاق خود را ترك می کند، با دوبار کشیدن کارت هم
می تواند درب اتاق را قفل کند و هم دزدگیر آنرا فعال نماید و بدون حضور او هیچ کس نمی تواند وارد اتاق شود .
این روش با ایجاد امنیت کمک بسزایی به آرامش فکر کارمندان میکند.
-3 میزان امنیت سیستم
آیا با شکستن یا آسیب زدن به کارتخوان می توان دزدگیر را غیر فعال یا
درب واحد را باز کرد؟ پاسخ منفی است . دستگاه کارتخوان اطلاعات مربوط
پس BMS منتقل می کند و دستگاه BMS به کارت ورود را دریافت و به
از بررسی اطلاعات، در صورت مجاز بودن کارت، فرمان باز شدن قفل برقی یا غیر فعال شدن دزدگیر را صادر
می کند. و اساساً کارتخوان هیچ ارتباط مستقیمی با قفل یا دزدگیر ندارد که به روش دیگر مثل اتصال دادن سیم ها
و ..... فرد سارق بتواند امکان ورود پیدا کند.
-4 تنوع قفلها
وجود ندارد . قفل می تواند از BMS هیچ نوع محدودیتی براي استفاده از قفل هاي مختلف و کنترل آنها توسط
انواع مقابل برقی، شفتی یا بولتی و یا حتی یک قفل مگنتی (مغناطیسی) باشد. برخی از انواع قفل ها داراي سنسور
تشخیص بسته بودن درب نیز می باشند که در صورت استفاده از آنها می توانید بر روي مانتیور از بسته بودن یا باز
بودن درب مطلع شوید.
این نوع قفل ها عموماً براي ساختمان هاي بزرگ اداري یا تجاري بیشتر استفاده میشود تا فرد نگهبان از طریق
BMS
٣۵
مانیتور اتاق خود وضعیت بسته بودن همه درب ها ي اصلی را کنترل کند و در صورت باز شدن آن ها بلافاصله
متوجه ورود فرد غیر مجاز به ساختمان گردد و اقدامات ضروري را انجام دهد . همچنین لازم به ذکر است بر
روي هر نوع درب میتوان قفل برقی را تعبیه کرد و محدودیتی از این لحاظ نیز وجود ندارد.
(UPS) نکته: در صورت امنیتی بودن قفل، مثل قفل هاي مگنتی و شفتی، استفاده از یک سیستم برق اضطراري
ضروري است.
-5 عدم نیاز به تغییر یراق آلات قفل دربها
ممکن است در یک پروژه از درب هاي تزئینی یا ضد سرقت استفاده شده باشد . در این صورت نیز قفل برقی
قابل نصب بوده و هیچ تغییري در تزئینات یا یراق آلات درب ضروري نیست . توضیح اینکه سیستم قفل هاي
ضد سرقت و دستگیره ها همه در جاي خود باقی مانده و قابل استفاده هستند . یعنی علاوه بر قفل برقی شما
قفلهاي کلیدي را نیز بر روي درب همچنان خواهید داشت و میتوانید از آنها نیز استفاده نمایید.
-6 محاسن دیگر قفل برقی در یک خانه هوشمند
با توجه به توزیع فرمان در داخل یک خانه هوشمند، در صورت استفاده از قفل برقی می توانید درب مورد نظر را
از هر یک از روش ها باز کنید (با استفاده از مانتیور لمسی، ریموت کنترل، گوشی تلفن داخل منزل وفرمان تلفنی
از خارج آن) .
-7 امکان افزودن یا حذف کارت
جهت تعریف و افزودن یک کارت مجاز به سسیتم لازم است تا کارت اصلی دستگاه را در اختیار داشته باشید .
این کارت توسط شرکت در اختیار شما قرار داده می شود و در صورت مفقود شدن آن می بایست دستگاه جدید
در محل نصب شود . این موضوع به جهت بالا بردن سطح ایمنی دستگاه طراحی شده است تا افراد غیر مجاز
BMS
٣۶
(سارق) به هیچ عنوان امکان تعریف کارت جدید و ورود به خانه را نداشته باشند . لذا لازم است در مراقبت از
کارت اصلی خود نهایت دقت را داشته و از قراردادن آن در دسترس سایرین پرهیز نمایید . با در دست داشتن
کارت اصلی به سادگی امکان تعریف کارت جدید و یا حذف کارت هاي موجود، امکانپذیر است . بنابراین چناچه
یکی از کارتهاي تعریف شده مفقود شد، از نظر امنیتی لازم است سریعاً با استفاده از کارت اصلی، همه کارت ها
را حذف و کارتهاي موجود را مجدداً براي سیستم تعریف کنید.
سیستم تلفن کننده
اطلاع رسانی دستگاه به مالک خانه در صورت عدم حضور ایشان ،BMS یکی از ویژگی هاي سیستم هوشمند
می باشد. این اطلاع رسانی به صورت تلفنی وسخنگو می باشد. به طورمثال اگر در منزل حضور نداشته باشید و
بلافاصله با شماره هایی که از پیش تعیین کرده اید، تماس گرفته و BMS ، سارقی بتواند وارد منزل شما شود
این مکان به شماره تلفنی که ملاحظه می کنید مورد سرقت واقع » . شفاهاً پیغامی به این مضمون را پخش می کند
البته پیغام ها کاملاً دلخواه بوده و مصرف کننده می تواند هر پیغامی .« شده است، لطفاً اقدامات لازم را انجام دهید
را با صداي خود روي سیستم ضبط کند تا همان پیغام در صورت لزوم با تماس تلفنی توسط دستگاه پخش شود.
در صورت وقوع آنها تماس میگیرد عبارتند از: BMS موضوعاتی که
-1 وقوع سرقت
-2 وقوع حریق
-3 وقوع نشت گاز
-4 قطع برق شهر
BMS
٣٧
برخی سارقین با علم به این مسأله که سیستم هاي ایمنی و امنیتی داراي برق اضطراري هستند، ابتدا برق شهر را
قطع می کنند و پس از چند ساعت که اطمینان داشته باشند منبع برق اضطراري نیز تخلیه شده است، اقدام به
سرقت می کنند. براي مقابله با این تکنیک، به محض اینکه برق منزل قطع شود، در صورت عدم حضور شما
دستگاه با شما تماس گرفته و شما را در جریان موضوع قرار میدهد.
-5 وصل برق شهر
همچنین در صورتی که برق شهر مجدداً وصل شود (چنانچه هنوز برق اضطراري تخلیه نشده باشد ) با شما
تماس گرفته و شما را در جریان قرار می دهد. در اینصورت جاي نگرانی نیست و می توانید مطمئن باشید که
اتفاقی رخ نداده است . در غیر اینصورت، یعنی در صورت طولانی شدن زمان قطع برق و عدم تماس دستگاه با
شما، لازم است که سریعاً به محل مراجعت و وضعیت را کنترل کنید . (مدت زمان پوشش برق اضطراري بستگی
انتخابی مصرف کننده داشته و حتی میتواند تا چند روز ادامه داشته باشد) UPS به نوع
-6 تماس به ازاي موضوعات انتخابی ( 4 موضوع مختلف)
مصرف کننده میتواند موضوع خاصی را که ضروري است در خاطر داشته باشد، تعیین کند و پیغام مناسب را به
را کوك کند تا BMS ضبط کند . حال با تعیین ساعت و تاریخ می تواند دستگاه BMS ازاي این موضوع برروي
در سررسید مذکور، دستگاه با او تماس گرفته و موضوع را به اطلاع برساند . این موضوع می تواند سالگرد
ازدواج، تاریخ تولد کسی که دوست دارید و یا یادآوري مراجعه شما به پزشک و یا حتی یادآوري ساعات
مصرف دارو باشد !!! تعداد 4 موضوع متفاوت را می توانید جهت یادآوري برروي سیستم ضبط و از این امکان
مفید استفاده نمایید.
توضیح 1: شما می توانید تلفن کنندگی دستگاه به ازاي موضوعات مختلف را در صفحه تنظیمات مربوطه فعال یا
BMS
٣٨
غیر فعال کنید.
توضیح 2: شماره تلفن ها توسط خود مصرف کننده برروي حافظه دستگاه ذخیره می شوند و به راحتی امکان
تغییر آنها وجود دارد.
توضیح 3: تعداد 9 شماره تلفن مختلف (همراه یا ثابت ) بر روي دستگاه قابل ذخیره است که در صورت تنظیم
آنها و در صورت بروز حادثهاي، دستگاه یک به یک با همه آنها تماس گرفته و موضوع را به اطلاع میرساند.
یک قابلیت ویژه (تلفن اتوماتیک براي درخواست کمک)
بشر همه روزه در معرض حوادث و پیشامدهاي غیر منتظره قرار دارد . حوادثی مانند برخی بیماریها از جمله
سکته مغزي یا قلبی و یا سوانحی مثل سقوط از یک بلندي و یا ورود یک زورگیر به منزل و ....را که به موجب
آنها نیاز به درخواست کمک پیدا می کند، باید در اسرع وقت موضوع را به اطلاع نزدیکان خود برساند . بر روي
صفحه اصلی مانیتور نمادهایی طراحی شده است که با زدن آن دستگاه به صورت اتوماتیک با شماره هاي از پیش
تعیین شده تماس گرفته و درخواست کمک می کند، این قابلیت براي رسیدگی به افراد مسن خانواده که در خانه
خود به تنهایی زندگی می کنند و ممکن است نیاز فوري به کمک شما داشته باشند میتواند یک قابلیت نجات
بخش و بسیار ارزشمند باشد.
قابلیت قطع سیستم تلفن کننده
چنانچه اولین شماره اي که دستگاه با آن تماس حاصل میکند، شماره تلفن خود شما باشد و احساس کنید نیاز به
خبررسانی به دیگران وجود ندارد، میتوانید با وارد کردن عدد رمز دستگاه را از ادامه تلفن کنندگی باز دارید.
BMS
٣٩
توزیع فرمان در یک خانه هوشمند
یکی از مهمترین ایده ها در یک خانه هوشمند، در نظر گرفتن قابلیت ارسال فرمان و کنترل تجهیزات از نقاط
مختلف یک خانه است.
بطور مثال اگر بر روي درب ورودي یک خانه قفل برقی نصب شده است، باید امکان باز کردن این قفل از خارج
منزل و از نقاط مختلف داخل خانه وجود داشته باشد . مثلاً اگر در یک شب شاد و خاطره انگیز مراسم جشنی در
منزل شما برگزار شده و مهمانان یکی پس از دیگري زنگ درب را به صدا درمی آورند تا وارد محفل گرم شما
شوند، هیچ دلیلی ندارد که براي باز کردن درب پیوسته مسافتی را تا کنار دستگیره طی کنید . فقط کافی است
همراه شما باشد. و یا اگر در همین حین احساس کنید لازم است کولر را روشن کنید و یا مقدار BMS ریموت
روشنایی را زیاد کنید، با استفاده از همین ریموت می توانید بدون اینکه حضور مهمانانتان را ترك کنید، این کار
را انجام دهید و ....
می توانید فرمانهاي مورد نیاز خود جهت کنترل خانه را از طرق مختلف ارسال نمایید که به BMS با استفاده از
توضیح آنها میپردازیم.
BMS
۴٠
ریموت کنترل
داراي تعداد 12 عدد کلید است که هر یک کار ویژه اي را انجام M&H طراحی شده در شرکت BMS ریموت
در ازاي زدن هر کلید نیز در اختیار مصرف کننده است . مثلاً می توانید در BMS می دهد. تعیین عکس العمل
قسمت تنظیمات ریموت کنترل تعیین کنید که کلید 1 درب واحد را باز کند . کلید 2 چراغ راهرو را خاموش و
روشن کند، کلید 3 ، کولر را خاموش و روشن کند و ... بنابراین می توانید متناسب با نیاز خود براي هر یک از
کلیدهاي ریموت وظیفه اي را تعیین کنید و هر وقت لازم بود این تنظیمات را تغییر دهید . مقدار برد ریموت از
نظر مسافت، خانگی طراحی شده است.
کاربرد پیشرفته (سناریوهاي ریموت کنترل)
در صورت تمایل می توانید براي هر یک از کلیدهاي ریموت بیش از یک عکس العمل را تعریف کنید . مثلاً با زدن
کلید 5 از روي ریموت دستگاه کولر را روشن کند، چراغ سالن و راهرو را به صورت دائم روشن کند و صفحه
مانیتور را نیز قفل کند و غیره.
هستند که می توانند در مواقع خاص به صورت BMS این نوع تنظیمات در واقع تنظیم سناریوهاي مختلف
همزمان اتفاق بیفتند . براي توضیح بیشتر از یک مثال استفاده می کنم. فرض کنید در ساعت انتهایی شب که
می خواهید استراحت کنید، وقتی وارد اتاق خواب خود می شوید، نیاز دارید دزدگیر قسمت ورودي خانه فعال
باشد، همه چراغهاي اضافی خاموش شوند و فقط چراغهاي نور مخفی روشن بمانند، چراغهاي اتاق خواب ها از
حالت اتوماتیک خارج شوند و شما بدون حرکت مشغول مطالعه کتاب دلخواه تان بر روي تخت خواب باشید
(به موضوع حرکت در روشنایی اتوماتیک اشاره شده است )، شیر گاز قطع شود، کولر خاموش شود و حال
BMS
۴١
میتوانید بر روي منوي تنظیمات، همه این عکسالعملها را براي کلید شماره 6 تعریف کنید.
هر شب که براي خواب وارد اتاق خود می شوید فقط کافی است کلید شماره 6 را بزنید . همه این کارها را به
صورت خودکار انجام خواهند شد. و لذت زندگی در یک خانه هوشمند را احساس خواهید کرد.
سیستم کنترل تلفنی
سیستم کنترل تلفنی است . بدین صورت که ، M&H یکی دیگر از روشهاي توزیع فرمان در یک خانه هوشمند
می توانید با هر یک از گوشی هاي تلفن معمولی که در خانه دارید، هر یک از مصرف کننده ها یا سناریوها را
خاموش، روشن، فعال و یا غیر فعال کنید . بعبارتی باز کردن درب واحد، بستن شیر گاز ، خاموش وروشن کردن
هر یک از چراغ ها و کولر و یا باز و بسته کردن پرده برقی و .... همگی توسط گوشی تلفن امکان پذیر است .
براي انجام این کار کافی است گوشی تلفن را بردارید، عدد 1 و سپس * را وارد کنید تا دستگاه در حالت کنترل
قرار بگیرد و آنگاه کد هر مصرف کننده را به همراه * براي روشن کردن و یا کد مصرف کننده را به همراه #
براي خاموش کردن وارد کنید.
اگر مصرف کننده اي را بدین ترتیب روشن کنید، تلفن خواهد گفت : روشن شد و اگر آنرا خاموش کرده باشید،
می شنوید که دستگاه می گوید: خاموش شد . بطور خلاصه هر یک از گوشی هاي منزل شما می توانند نقش یک
ریموت کامل را ایفا کنند.
نکته: امکان فعال کردن سناریوهایی که بر روي ریموت تنظیم کردهاید از طریق گوشی تلفن نیز وجود دارد.
BMS
۴٢
سیستم فرمان تلفنی
همه کارهایی که از طریق گوشی تلفن داخل منزل امکان انجام آنها وجود دارد، می توانند از خارج منزل نیز
،BMS توسط تلفن انجام شوند . ابتدا شماره تلفن منزل خود را شماره گیري کرده، پس از پاسخ دادن دستگاه
عدد رمز را وارد کرده و آنگاه به همان روش کنترل تلفنی فرمانهاي دلخواه خود را صادر می کنید. مثلاً می توانید
شیر گاز را که در هنگام خروج از واحد فراموش کرده اید قطع کنید، این کار را از طریق کنترل تلفنی انجام دهید .
و یا کولر را نیم ساعت قبل از رسیدن به منزل روشن کنید تا در لحظه رسیدن به خانه، از هواي مطبوع و خنک آن
بهرهمند شوید.
گزارش تلفنی
اگر نیاز داشته باشید از روشن یا خاموش بودن وسیله اي در منزل خود مطلع شوید در حالیکه کیلومترها از خانه
خود دور هستید و یا می خواهید از فعال بودن دزدگیر منزل خود مطمئن شوید، می توانید پس از تماس با دستگاه
این کار را بروش تلفنی انجام دهید. BMS
منشی تلفنی
چنانچه در منزل حضور نداشته باشید و شخصی با منزل شما تماس بگیرد، این پیغام پخش می شود: به سیستم
خوش آمدید، جهت ورود به سیستم عدد 1 و جهت گذاشتن پیغام عدد 2 را وارد کنید . M&H هوشمند
شخص تماس گیرنده می تواند پس از زدن کلید 2 پیغام خود را بگذارد . پس از مراجعت شما به منزل، میتوانید از
طریق هر یک از گوشی هاي تلفن خود پیغام را شنیده و سپس در صورت نیاز آنها را پاك کنید و یا پیغام بعدي و
قبلی را بشنوید.
BMS
۴٣
امکان شنیدن پیغامها از خارج خانه
در صورتی که عدم حضور شما در منزل به طولانی گردد مانند مواقعی که در مسافرت هستید، در صورت تماس
و وارد شدن به سیستم می توانید پیغام هاي گذاشته شده بر روي منشی تلفنی خود را شنیده و به آنها BMS با
رسیدگی کنید و در صورت تمایل آنها را از حافظه دستگاه پاك کنید.
BMS
۴۴
مانیتور لمسی
جهت (Touch Screen) داراي یک مانیتور لمسی M&H همانطور که قبلاً اشاره کردیم سیستم هوشمند
بررسی وضعیت خانه و همچنین انجام تنظیمات مورد نیاز می باشد. از طریق این مانیتور به راحتی می توانید تمام
خانه را کنترل و هر وسیلهاي را روشن یا خاموش کنید.
قابلیت نصب مانیتورهاي بیشتر در یک شبکه
در بسیاري از موارد، مصرف کننده به دلیل قابلیت هاي متنوع مانیتور و افزایش سهولت استفاده از سیستم، تمایل
فراهم شده و به راحتی با ایجاد یک M&H به داشتن بیش از یک مانیتور دارد . این امکان در سیستم هوشمند
شبکه قدرتمند این موقعیت را براي شما ایجاد می کند که در هر نقطه از خانه که تمایل داشته باشید، یک مانیتور
نصب و از آن بهره مند شوید . تعداد مانیتورها می تواند براي یک پروژه بزرگ مثل یک اداره یا برج تجاري به
250 عدد نیز افزایش داده شود که از طریق هر یک امکان کنترل کل تجهیزات وجود داشته باشد.
فرمانی که از طریق یک مانیتور صادر می شود از طریق سایر مانیتورها نیز قابل مشاهده است . مثلاً اگر از مانیتور
شماره 1 کولر را روشن کنید، توسط همه مانیتورهاي دیگر می توانید از روشن شدن این کولر مطلع شوید .
همچنین اگر فرمان قفل شدن مانیتور را صادر کنید، همه مانیتورهاي دیگر نیز قفل خواهند شد و در واقع به
روش بسیار ساده همه افراد یک خانه حتی اگر سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند، می توانند توسط مانیتور
تجهیزات خانه را کنترل کنند . در ادامه به برخی از قابلیت هاي ارائه شده در مانیتورها می پردازیم تا سهولت
استفاده آنرا بیشتر احساس کنید.
BMS
۴۵
نمادهاي صفحه اصلی
در تصویري که ملاحظه می کنید صفحه اصلی مانیتور یکی از پروژه هاي ارائه شده است که بیشتر آنها در پروژه ها
دستگاه است و چنانچه موضوعی مانند Reset به صورت مشترك وجود دارد . اولین نماد سمت راست کلید
اعلام حریق یا نشت گاز اتفاق بیفتد . پس از اینکه به موضوع حادثه رسیدگی کردید، براي برگشتن سیستم به
حالت نرمال باید این کلید را بزنید . قابل توجه است که زمانی که آژیر خطر را به صدا درمی آید. موضوعی که
پیش آمده به صورت نوشتاري برروي مانیتور گزارش داده میشود تا علت آژیر خطر را بدانید.
این کلید براي خاموش کردن نور صفحه مانیتور تعبیه شده است . با لمس کردن این کلید، مانیتور
خاموش شده و کل صفحه نمایش آن به رنگ مشکی درمی آید. براي روشن کردن مجدد آن کافی است یک نقطه
BMS
۴۶
از مانیتور را لمس کنید.
علامت صفحه راهنماست . این کلید در تمام صفحات مانیتور وجود دارد و با زدن آن در هر صفحه،
توضیحات مربوط به همان صفحه به زبان فارسی و به بیان بسیار ساده توضیح داده شده است.
علامت صفحه تنظیمات است . با زدن این کلید صفحه جدید باز می شود که در آن از شما خواسته
میشود عدد رمز را وارد کنید.
این نوع طراحی به این دلیل است که فقط افراد مجاز قادر به تغییر تنظیمات باشند و همچنین از دسترسی سایرین
وارد صفحه تنظیمات می شوید که تصویر OK به تنظیمات جلوگیري شود . پس از وارد کردن رمز با زدن کلید
آن نیز جهت آشنایی کلی در مقابل ارائه شده است.
BMS
۴٧
این کلید جهت بستن شیر گاز طراحی شده است که تصویر آن دقیقاً تصویر واقعی شیر برقی گاز است .
جهت فعال کردن دزدگیر تنها در خانه می توانید این کلید را بزنید و وارد صفحه مربوطه شوید . با زدن
هر کلید روي مانتیور صداي بوق شنیده می شود می توانید این صدا را با زدن این کلید قطع کنید و یا
در صورت تمایل با زدن مجدد این کلید دوباره صداي بیپ را فعال کنید.
براي مشاهده ساعت عقربه اي می توانید از این کلید استفاده کنید . البته در قسمت سمت چپ بالاي
مانیتور یک ساعت دیجیتالی نیز طراحی شده است که در تصاویر آنرا ملاحظه میکنید.
در برخی مواقع ممکن است نیاز داشته باشید که صفحه مانیتور را غیر فعال کنید . براي این منظور از این
کلید استفاده می کنید. صفحه عوض شده و صفحه اي مشابه صفحه رمز ورود که قبلاً توضیح دادیم ظاهر خواهد
شد. براي بازگشت مجدد به صفحه اصلی لازم است تا رمز ورود را وارد کنید.
با زدن این کلید صفحه اي به شکل مقابل ظاهر می شود که بر روي آن کلیدهاي چراغ ها و سایر مصرف
کننده ها وجود دارد . با استفاده از این کلیدها می توانید آنها را کنترل کنید . یکی از کلیدهاي موجود در این صفحه،
کلید لامپ اضافی خاموش است . با زدن این کلید چراغ هر فضایی که کسی در آن حضور ندارد خاموش
میشود. همچنین با زدن کلید که تصویر درب بر روي آن قرار دارد میتوانید درب واحد را باز کنید.
BMS
۴٨
خروج از واحد
که در وسط تصویر صفحه اصلی وجود دارد، صفحه خروج از واحد Exit در هنگام خروج از واحد با زدن کلید
باز می شود، در سمت راست گزارش وضعیت تنظیمات خانه را مشاهده می کنید. چنانچه این تنظیمات طبق میل
از منزل خارج شوید. Ok شما باشند میتوانید با زدن کلید
صفحه قفل ظاهر می شود و به اندازه مدت زمانی که در قسمت تنظیمات آنرا تعیین کرده اید، به شما فرصت
میدهد تا از منزل خارج شوید سپس شرایط منزل را به بدینصورت تغییر میدهد.
-1 صفحه مانیتور قفل میشود.
-2 چراغها خاموش میشوند.
-3 اگر چراغی را بعنوان چراغ عدم حضور انتخاب کرده باشید آنرا روشن می کند و تا برگشتن شما روشن نگه
میدارد.
-4 دزدگیر را فعال میکند.
-5 کولرها را در صورتی که در قسمت تنظیمات عملیات مورد نیاز را انجام داده باشید خاموش میکند.
-6 همچنین در صورت انجام تنظیمات، شیر گاز را نیز قطع خواهد کرد.
-7 امکان کنترل خانه توسط سیستم فرمان تلفنی را در حالت آماده باش قرار میدهد تا منتظر تماس شما باشد.
-8 منشی تلفنی را فعال میکند تا در صورت تماس افراد ، پیغام آنها را ضبط کند.
-9 تلفن کننده را در حالت آماده قرار می دهد تا در صورت بروز هر حادثه اي، سریعاً با شما تماس گرفته و از
موضوع مطلع کند.
BMS
۴٩
خانھ ھوشمند انتخاب برترینھا
BMS
www.mhbms.com

 

تلفن ثابت : 32549517 (026)
تلفن همراه : 09123712521 , 09379192032 , 09369052290
دورنگار :
34491132 (026)
پست الکترونیک : info@nikmehr.org